شهیده مدافع سلامت فهیمه خادمی محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این شهیده بزرگوار متولد سال…. بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.    

شهید مدافع سلامت قادر صحرائی راد محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این شهید بزرگوار متولد سال…. بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.  

شهید مدافع سلامت محمدرضا عزیزی محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این شهید بزرگوار متولد سال…. بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.  

شهید مدافع سلامت محمدرضا سمیعی محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این شهید بزرگوار متولد سال…. بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.  

شهیده مدافع سلامت ماه عذرا ابراهیمی محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این شهیده بزرگوار متولد سال…. بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.  

شهیده مدافع سلامت فریبا بهرام نژاد محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این شهیده بزرگوار متولد سال…. بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.  

شهید مدافع سلامت عبدالرضا ویسی محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این شهید بزرگوار متولد سال…. بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.  

شهید مدافع سلامت پیام رحمانی محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این شهید بزرگوار متولد سال…. بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.