شهید مدافع سلامت جعفر سوخته محل خدمت: مرکز خدمات جامع سلامت ایلام این شهید بزرگوار در سال ۱۳۹۹ به مقام شامخ شهادت نائل آمد.    

شهیده مدافع سلامت افسانه حسنوند عموزاده محل خدمت: مرکز خدمات جامع سلامت ایلام این شهیده بزرگوار در سال ۱۳۹۹ به مقام شامخ شهادت نائل آمد.